Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
Voor kandidaten
 
Voorwaarden voor gebruik 
Deze website is het eigendom van en wordt geëxploiteerd door Jobs 4 Professionals BV (hierna ‘J4P’ genoemd). De website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de site en de diensten beschikbaar op de site te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren.
 
Gegevensbeveiliging 
Het gebruik door J4P van CV's en andere persoonlijk informatie aangeleverd door de gebruikers van deze site is vastgelegd in ons Privacy Statement. 
 
Het gebruik van de site 
De informatie en diensten op de site zijn beschikbaar gesteld met als enig doeleinde hulp te bieden aan individuen bij het vinden van een baan en het assisteren van werkgevers in het aannemen van personeel. U mag de informatie op de site alleen voor deze doeleinden gebruiken, printen en downloaden en niet voor andere persoonlijke of commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om op enige andere wijze materiaal van de site te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te zenden of te verspreiden. Alle intellectuele eigendomsrechten van de site en het materiaal beschikbaar op de site, waaronder auteurs- en databaserechten, berusten bij J4P of haar toeleveranciers. Het gebruik van de site geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen.
 
CV's en vacatures 
CV's en vacatures die op de site worden gehouden zijn aangeleverd door respectievelijk kandidaten en eventuele toekomstige werkgevers en hun agenten. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van CV's of advertenties en verwachten dat kandidaten en recruiters zelf verificatieprocedures uitvoeren als die onder de gegeven omstandigheden gebruikelijk en verstandig zijn.
 
Diensten 
Diensten en informatie die door ons en onze externe partijen geboden worden op de site, zijn bedoeld om te assisteren in het zoeken naar werk of het recruitmentproces. Wij en onze externe partijen kunnen de geschiktheid en het succes in geen enkel geval garanderen. U zult de informatie geboden op de site onafhankelijk moeten verifiëren voordat u erop vertrouwt, ter voorkoming van verlies of schade.  
 
Beschikbaarheid van de diensten 
Wij proberen de continue beschikbaarheid van de website en alle geboden diensten op de site te verzekeren, maar accepteren geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de consequenties van storingen of vertragingen, veroorzaakt op welke manier dan ook. Wij behouden het recht het ontwerp en de specificatie van de site op elk moment te wijzigen.
 
Beperking van aansprakelijkheid 
Onze aansprakelijkheid, alsmede de aansprakelijkheid van de door ons ingeschakelde derde partijen, is beperkt tot de daadwerkelijke directe schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze diensten. Onder directe schade wordt uitsluitend letselschade en zaakschade verstaan. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving, of enige andere vorm van gevolgschade, is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluiting is niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van J4P of haar leidinggevend personeel en blijft buiten toepassing indien en voor zover er sprake zou zijn van strijd met dwingend recht.
 
Toepasselijk recht 
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 
Browser beleid 
J4P sites ondersteunen de huidige en laatste versies van alle populaire browsers. Als uw browser niet wordt ondersteund kan het zijn dat u toch toegang hebt tot onze site, maar visuele problemen ondervindt. 
J4P verzoekt kandidaten vooraf om het gebruik van sessie-cookies en Java Script toe te staan in hun browser (het permanent toestaan van cookies wordt aanbevolen).
Voor recruiters
 
Algemeen
Deze website is het eigendom van en wordt geëxploiteerd door Jobs 4 Professionals BV (J4P). De website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de site en de beschikbare diensten op de site te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren. In deze algemene voorwaarden:
a. Verwijzingen naar 'wij', 'we', 'ons' of 'onze' zijn referenties naar J4P.
b. Met 'Klant' wordt bedoeld: elk persoon of bedrijf dat en elke organisatie of firma die diensten van ons afneemt. 
c. Met 'Overeenkomst’ wordt bedoeld: een overeenkomst voor diensten vastgelegd op een formulier en met een akkoord door een klant.
d. Met 'Diensten' wordt bedoeld: alle recruitmentproducten en -diensten die door ons van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld; 
e. Met 'Contractmaand' wordt bedoeld: (met betrekking tot elke plaatsingsovereenkomst gerelateerd aan de verstrekking van de diensten voor een gespecificeerde periode maanden) de maand beginnend met de startdatum in de overeenkomst en eindigend op de dag voor dezelfde datum in de volgende kalendermaand. Bijvoorbeeld: de maand beginnend op 24 februari en eindigend op 23 maart. 
f. Met 'Contracttermijn' wordt bedoeld: de volledige termijn gespecificeerd op de overeenkomst.
 
Start van diensten
Wij zullen niet met de verschaffing van de diensten zoals gesteld in de overeenkomst beginnen, totdat de plaatsingsovereenkomst op een door ons goedgekeurde wijze aan ons is geretourneerd en akkoord gegeven door de klant.
 
Prijzen 
Bij orderformulieren c.q. overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Prijzen zijn vertrouwelijk en mogen niet door de klant kenbaar gemaakt worden. Wanneer er geen gebruik is gemaakt van diensten in de vastgestelde periode die is overeengekomen in de overeenkomst dan kunnen deze diensten niet gebruikt worden in een volgende periode tenzij wij dat schriftelijk hebben bevestigd. De klant is verantwoordelijk voor de betalingen, ook als er geen gebruik is gemaakt van de diensten.
 
Betalingen 
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle facturen moeten binnen 30 dagen voldaan zijn. Te late betalingen geven ons het recht het gebruik of de levering van bepaalde diensten op te schorten. Ook vragen wij rente over te late betalingen. De rente staat gelijk aan 1% per maand over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Indien J4P een incassobureau moet inschakelen om de verschuldigde hoofdsom te incasseren wordt de hoofdsom verhoogd met 15% incassokosten (met een minimum van EUR 100,-) evenals de verschuldigde rente. Indien J4P aanvullende kosten moet maken (bijvoorbeeld kosten voor verhaalsonderzoek, advocaat, kantongerecht en/of rechtbank) om het verschuldigde bedrag te verhalen behoudt J4P zich het recht voor ook deze aanvullende kosten op de opdrachtgever te verhalen.
 
Beëindiging 
Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door de klant niet tussentijds worden beëindigd. We kunnen de voortzetting van de diensten beëindigen als: 
i. de klant de voorwaarden en condities heeft geschaad en de schade niet heeft hersteld binnen tien dagen nadat wij de schade specificeerden en een oplossing eisten of; 
ii. de klant wordt insolvabel verklaard, stopt met het bedrijf of gaat failliet. 
Beperking van aansprakelijkheid 
Onze aansprakelijkheid, alsmede aansprakelijkheid van de door ons ingeschakelde externe partijen, is beperkt tot de daadwerkelijke directe schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze diensten, en tot het laagste van de volgende twee bedragen, te weten het bedrag dat u gedurende de duur van de overeenkomst heeft betaald en het bedrag van € 15.000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend letselschade en zaakschade verstaan. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving, of enige andere vorm van gevolgschade, is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluiting is niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van J4P of haar leidinggevend personeel.
 
Vacatures plaatsen 
Uitzendbureaus en recruitmentorganisaties 
Als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt en u plaatst advertenties op deze website, dan is het noodzakelijk dat deze voldoen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.
 
Response op advertenties 
U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen die reageren op een advertentie die u geplaatst heeft op de site en om niets te doen dat J4P en deze website in discretie kan brengen. U zult J4P vrijwaren van en tegen elke claim voortgebracht door een individu tegen J4P naar aanleiding van een breuk in deze verbintenis of van één van de andere in deze algemene voorwaarden. Wij kunnen geen enkele respons op uw advertentie garanderen. Wij kunnen eveneens niet garanderen dat de ontvangen respons van individuen is, die geschikt zijn voor de geadverteerde baan. Het is uw verantwoordelijkheid om controleprocedures uit te voeren die u ervan kunnen verzekeren dat de kandidaat geschikt is voor de geadverteerde baan en beschikt over de juiste kwalificaties en persoonlijke eigenschappen.
 
Beschikbaarheid van de site 
We doen ons best om ervoor te zorgen dat deze website 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor gebruikers. Desondanks kan het voorkomen dat de site gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, in verband met een technisch probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals storingen van service providers of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing bieden, maar u stemt ermee in dat wij in zo'n geval jegens u niet (financieel) aansprakelijk zijn.
 
Apparatuur 
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste apparatuur beschikt en verbonden bent met de juiste diensten, die u in staat stellen om uw vacatures te plaatsen op deze website.
 
Content en links 
Als uw advertentie een link bevat naar een andere site, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhouden van deze link, en voor de inhoud van uw advertentie en van de site waarnaar gelinkt wordt. Wij behouden het recht advertenties van deze website te verwijderen die content of een link naar een site bevatten die, naar onze mening, lasterlijke of aanstootgevende content bevat of die de reputatie van J4P en deze website aantast. U zult ons vrijwaren van en tegen claims of aansprakelijkheid naar aanleiding van de content of de links die uw advertenties bevatten. Let er a.u.b. op dat uw vacature niet het volgende bevat:
provocerende woorden, zoals vloekwoorden
discriminatie tegen potentiële kandidaten
De wetgeving stelt dat discriminatie op de volgende gronden verboden is: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd.
 
Sites van externe partijen 
Vacatures die u plaatst via deze website kunnen ook verschijnen op de recruitmentwebsites van externe partijen in overeenstemming met de overeenkomsten van tijd tot tijd tussen J4P en de eigenaren van zulke websites.
 
Browser beleid 
Deze website ondersteunt de huidige en laatste versies van alle populaire browsers. Als uw browser niet wordt ondersteund kan het zijn dat u toch toegang hebt tot onze site, maar visuele problemen ondervindt. 
 
J4P verzoekt gebruikers van recruiter diensten vooraf om het gebruik van sessie-cookies en JavaScript toe te staan in hun browser (het permanent toestaan van cookies wordt aanbevolen).
 
Wachtwoorden 
Wachtwoorden zijn alleen beschikbaar gesteld voor gebruik voor diegene aan wie ze verstrekt zijn. We kunnen de toegang van een wachtwoord blokkeren als we het idee hebben dat het gebruikt wordt door een niet gemachtigd persoon of dat de gebruiker zich niet aan deze voorwaarden en condities houdt.
 
Online adverteren 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het advertentiemateriaal ('Campagnes') geaccepteerd door J4P ('wij' of 'ons') voor publicatie op één van onze websites. Door een campagne te plaatsen accepteert u deze algemene voorwaarden als contractpartij, ook als u optreedt als een agent of koper voor de eigenlijke adverteerder.
1. De complete creatieve content voor een campagne moet tenminste twee werkdagen voor de publicatiedatum gespecificeerd in uw overeenkomst, om uiterlijk 9.00 uur in een acceptabel format in ons bezit zijn. Als dit niet het geval is, is het mogelijk dat wij de afgesproken publicatiedatum niet halen. U bent ons in dat geval hoe dan ook verplicht het volledige bedrag zoals opgegeven in uw plaatsingsovereenkomst te betalen. 
2. Om uw overeenkomst te annuleren of te wijzigen, is het noodzakelijk dat wij dit schriftelijk (per e-mail) ten minste twee werkdagen voor de publicatiedatum gespecificeerd in uw overeenkomst om uiterlijk 9.00 uur ontvangen hebben. Als dit niet het geval is, bent u ons hoe dan ook verplicht het volledige bedrag zoals opgegeven in uw overeenkomst te betalen. 
3. U bent verantwoordelijk voor de content van de campagne en u dient ervoor zorg te dragen dat deze voldoet aan alle relevante wetten en praktijkregels. Als wij klachten ontvangen over de content of over de campagne, behouden wij het recht naar ons goeddunken de campagne te verwijderen van de site zonder aansprakelijkheid naar u toe. U zult ons vrijwaren van claims van derden in verband met de campagne en de content, waaronder claims op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, onrechtmatige daad, smaad en laster. U zult ervoor zorgdragen dat u voldoet aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn. 
4. U bent ook verantwoordelijk voor het vervullen en het afhandelen van alle opdrachten en verzoeken met betrekking tot de goederen of diensten waar de campagne naar relateert en u zult ons vrijwaren voor elke schade. 
5. Als wij, of van tijd tot tijd een externe partij die de campagnes verzorgt of bedient, een fout maken in het tonen van een campagne dan is uw enige compensatie de kosten van het opnieuw runnen van de relevante campagne. Noch wij, noch onze externe partijen, zullen in welke omstandigheid dan ook aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, waaronder gederfde winst. Wij zullen ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het onvermogen om een campagne te tonen door omstandigheden buiten onze controle. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 
Gebruik van de kandidatendatabase
Uitzendbureaus en recruitmentorganisaties 
Als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt en u maakt gebruik van de informatie in onze kandidatendatabase, dan is het noodzakelijk dat u voldoet aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn. 
 
Rechten database 
Databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van de kandidatendatabase en het materiaal beschikbaar in de database, waaronder auteursrechten, berusten bij J4P of haar toeleveranciers. Het gebruik van de kandidatendatabank geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen en de inhoud ervan is beschermd door middel van deze voorwaarden en condities. 
 
Gebruik van de database 
Het materiaal waarop u recht heeft, wordt bepaald door het product dat u van ons heeft gekocht. Na ontvangst van dit materiaal, kunt u:
1. Het gebruiken, doorzoeken of downloaden naar uw eigen database met als doel om geschikte kandidaten te vinden voor specifieke vacatures die u of (als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt) uw klant wenst te vervullen
2. De informatie over kandidaten zoals die in de database vermeld staan gebruiken om contact met hen op te nemen met betrekking tot een specifieke vacature.
3. De informatie gebruiken in combinatie met uw eigen recruitment-gerelateerde activiteiten (en geen andere activiteiten).
Het is niet toegestaan:
1. Materiaal, of een kopie van het materiaal, van de kandidatendatabase te verstrekken, verkopen of patenteren aan welk persoon dan ook, inclusief collega’s van uw bedrijvengroep.
2. Contact op te nemen met individuen uit de database, of (toe te staan) gebruik te maken van informatie van de kandidatendatabase, anders dan voor het vinden van geschikte kandidaten voor vacatures. Het is noodzakelijk dat u te allen tijde instemt met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Omgang met kandidaten en privacy
U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen met wie u contact opneemt met behulp van de informatie uit de kandidatendatabase en om niets te doen dat J4P of deze website in diskrediet kan brengen.
 
U garandeert dat u met het gebruik van de gegevens handelt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van J4P en deze website en de van toepassing zijnde wet en regelgeving met betrekking tot privacy. U vrijwaart J4P en deze website voor aanspraken van derden dienaangaande.